Podmínky smlouvy o zapůjčení

Materiál bude při převzetí překontrolován nájemcem i pronajímatelem. Nájemce se zavazuje vrátit předmět nájmu ve stavu, ve kterém ho převzal.

Nájemce se zavazuje vrátit předmět nájmu včas a na místě, které bylo pronajímatelem určeno. Den, který se účtuje, začíná v 8 hodin a končí v 18 hodin, pokud nebylo dohodnuto jinak. Mimo tuto dobu se již započítává další den. Vrátí-li nájemce předmět nájmu po době dohodnuté ve smlouvě, je povinen platit nájemné až do vrácení věci. Tento poplatek z prodlení je stanoven dle platného ceníku pronajímatele. Nájemce potvrzuje svým podpisem, že s ním byl seznámen.

Nájemce tímto potvrzuje, že umí zacházet se zapůjčeným předmětem nájmu a byl seznámen s návodem jeho užívání a s bezpečnostními předpisy, které jsou nezbytné pro užívání tohoto předmětu nájmu tak, jak to požaduje § 617 obč. zák.

Pronajímatel nezodpovídá za újmu na zdraví způsobenou při používání zapůjčeného předmětu. V ostatním platí pro tuto smlouvu o nájmu věcí movitých plně ustanovení § 721 - 723 obč. zák. a další ustanovení obecně právních předpisů České republiky. V případě sporu, který by vznikl z této smlouvy, se smluvní strany zavazují, že spor bude řešen podle právního řádu České republiky a před orgány ČR.

Náhrada škody

Drobná neúmyslná poškození kryje půjčovna, za nadměrné opotřebení lodě či jiné výstroje, způsobené zjevně nedbalostí a nedodržováním výše uvedených smluvních zásad, se nájemce zavazuje uhradit náklady potřebné na jejich opravu. Výši náhrady určí pronajímatel a nájemce se zavazuje příslušnou částku uhradit při vrácení vypůjčených věcí. V případě ztráty, totálního zničení nebo odcizení zapůjčených předmětů se nájemce zavazuje pronajímateli zaplatit smluvní náhradu škody        v plné výši.

Za raft „colorado“ 6m 27 000 Kč, raft „colorado“ 4m 23 000 Kč, plastovou kanoi „Vydra“ 14.000 Kč, paddleboard 15 000 Kč, pádlo, lodní vak, barel, vestu 700 Kč, ruční pumpa 300 Kč a podsedák 150 Kč. Nájemce se zavazuje zapůjčené věci pečlivě ochraňovat a zajišťovat proti jejich krádeži či poškození. Nájemce zodpovídá i za škody způsobené třetími osobami, kterým k vypůjčeným věcem umožnil přístup ať již vědomě či z nedbalosti. V případě odcizení zapůjčených věcí nahlásí toto neprodleně policii ČR a pronajímateli.

Pronajímatel v žádném případě neručí za věci uložené v lodi,barelu nebo lodním pytli.

Cena za zapůjčení byla stanovena dohodou a zaplacena v plné výši při předání předmětu nájmu.

 

 
 
 
 
TOPlist