náhled smlouvy půjčovny lodí Berounka:

                  Podmínky smlouvy o zapůjčení
 
 

     Materiál bude při převzetí překontrolován nájemcem i pronajímatelem.
Nájemce se zavazuje vrátit předmět nájmu ve stavu, ve kterém ho převzal.
V případě ztráty, odcizení nebo poškození předmětu nájmu se nájemce zavazuje uhradit škodu v plné výši.

     
Nájemce se zavazuje vrátit předmět nájmu včas a na místě, které bylo pronajímatelem určeno. Den, který se účtuje, začíná v 8 hodin a končí v 18 hodin, pokud nebylo dohodnuto jinak. Mimo tuto dobu se již započítává další den. Vrátí-li nájemce předmět nájmu po době dohodnuté ve smlouvě, je povinen platit nájemné až do vrácení věci. Tento poplatek z prodlení je stanoven dle platného ceníku pronajímatele. Nájemce potvrzuje svým podpisem, že s ním byl seznámen.

     Nájemce tímto potvrzuje, že umí zacházet se zapůjčeným předmětem nájmu a byl seznámen s návodem jeho užívání a s bezpečnostními předpisy, které jsou nezbytné pro užívání tohoto předmětu nájmu tak, jak to požaduje § 617 obč. zák.

     Pronajímatel nezodpovídá za újmu na zdraví způsobenou při používání zapůjčeného předmětu. V ostatním platí pro tuto smlouvu o nájmu věcí movitých plně ustanovení § 721 - 723 obč. zák. a další ustanovení obecně právních předpisů České republiky. V případě sporu, který by vznikl z této smlouvy, se smluvní strany zavazují, že spor bude řešen podle právního řádu České republiky a před orgány ČR.

Náhrada škody

    V případě ztráty, zničení nebo odcizení zapůjčených předmětů se nájemce zavazuje pronajímateli zaplatit  smluvní náhradu škody. Za plastovou kanoi „Vydra“ 14.000 Kč, pádlo, lodní vak, barel, vestu 700 Kč, podsedák 150, zámek 100 Kč. Nájemce se zavazuje zapůjčené věci pečlivě ochraňovat a zajišťovat proti jejich krádeži či poškození. Nájemce zodpovídá i za škody způsobené třetími osobami, kterým k vypůjčeným věcem umožnil přístup ať již vědomě či z nedbalosti. V případě odcizení zapůjčených věcí nahlásí toto neprodleně policii ČR a pronajímateli.
Za nadměrné opotřebení lodě či jiné výstroje, způsobené zjevně nedbalostí
a nedodržováním výše uvedených smluvních zásad, se nájemce zavazuje uhradit náklady potřebné na jejich opravu. Výši náhrady určí pronajímatel a nájemce se zavazuje příslušnou částku uhradit při vracení vypůjčených věcí.

Pronajímatel v žádném případě neručí za věci uložené v lodi,barelu nebo lodním pytli.

Cena za zapůjčení byla stanovena dohodou a zaplacena v plné výši při předání předmětu nájmu.

 

 
 
 
Dne:                                      
 
 
 
                                                                                                                             
Nájemce                                                              pronajímatel
 
 
 
__________________________________________________________________________
 
 
 
                Smlouva o zapůjčení o podnikatelském nájmu věcí movitých
                                          ( § 721 a násl. obč. zák.)

 
                                           Pronajímatel:Martin Mach, Trnovanská 1282/27, 415 01 Teplice,
                                                tel. 777 083 538, e-mail: machondak.sport@email.cz
                                                                       IČO: 48054500
 
Nájemce:
 
Jméno, příjmení………………………………………………………………..
 
Adresa……………………………………………………………………………
 
Telefon……………………………. Č.OP:…………………………………….
 
si zapůjčuje:
 
 

předmět nájmu       počet kusů       Kč/1den        počet dní              cena celkem 

kanoe 2 místná       ...................     190               .........                 ..........  

kanoe 3 místná       ..................      270               .........                  ..........                                     

pádlo                     ..................       20               ..........                 ..........

plovací vesta          ..................        20               ..........                 ..........

vak(80l),barel(50l)  ..................       20               ..........                 ..........

barel (3,5l)              .................       15               .........                  ..........

podsedák                .................        10               .........                  ..........

             

 
doprava lodí svoz                                                                          ..…………… 
 
doprava lodí odvoz                                                                         .……………
 
celková cena                                                                                               
 
Doba nájmu od:                                do:
 
Místo převzetí…………………………                            místo vrácení………………………..
 
Se shora uvedenými podmínkami souhlasím
 
datum                               nájemce                                 pronajímatel
 
 
 
 
__________________________________________________________________________
 
 
 
 
TOPlist