Podmínky smlouvy o zapůjčení


     Materiál bude při převzetí překontrolován nájemcem i pronajímatelem. Nájemce se zavazuje vrátit předmět nájmu ve stavu, ve kterém ho převzal.
Nájemce se zavazuje vrátit předmět nájmu včas a na místě, které bylo dohodnuto. V případě změny místa ukončení se účtuje poplatek 100 Kč/kanoi a 200 Kč/raft. Den, který se účtuje, začíná v 8 hodin a končí v 18 hodin, pokud nebylo dohodnuto jinak. Mimo tuto dobu se již započítává další den. Vrátí-li nájemce předmět nájmu po době dohodnuté ve smlouvě, je povinen platit nájemné až do vrácení věci. Tento poplatek z prodlení je stanoven dle platného ceníku pronajímatele. Nájemce tímto potvrzuje, že umí zacházet se zapůjčeným předmětem nájmu a byl seznámen s návodem jeho užívání a s bezpečnostními předpisy, které jsou nezbytné pro užívání tohoto předmětu nájmu tak, jak to požaduje § 617 obč. Zák. Pronajímatel nezodpovídá za újmu na zdraví způsobenou při používání zapůjčeného předmětu. V ostatním platí pro tuto smlouvu o nájmu věcí movitých plně ustanovení § 721 - 723 obč. zák. a další ustanovení obecně právních předpisů České republiky. V případě sporu, který by vznikl z této smlouvy, se smluvní strany zavazují, že spor bude řešen podle právního řádu České republiky a před orgány ČR.

Náhrada škody

Drobná neúmyslná poškození kryje půjčovna, za nadměrné opotřebení lodě či jiné výstroje, způsobené zjevně nedbalostí a nedodržováním výše uvedených smluvních zásad, se nájemce zavazuje uhradit náklady potřebné na jejich opravu. Výši náhrady určí pronajímatel a nájemce se zavazuje příslušnou částku uhradit při vrácení vypůjčených věcí. V případě ztráty, totálního zničení nebo odcizení zapůjčených předmětů se nájemce zavazuje pronajímateli zaplatit smluvní náhradu škody v plné výši. Za raft „colorado“ 6m 25 000 Kč, raft „colorado“ 4m 22 000 Kč, plastovou kanoi „Vydra“ 12.000 Kč, paddleboard 14 000 Kč, pádlo, lodní vak, barel, vestu 700 Kč, pádlo na paddleboard 1 000 Kč, ruční pumpa 300 Kč a podsedák 150 Kč. Nájemce se zavazuje zapůjčené věci pečlivě ochraňovat a zajišťovat proti jejich krádeži či poškození. Nájemce zodpovídá i za škody způsobené třetími osobami, kterým k vypůjčeným věcem umožnil přístup ať již vědomě či z nedbalosti. V případě odcizení zapůjčených věcí nahlásí toto neprodleně policii ČR a pronajímateli. Pronajímatel v žádném případě neručí za věci uložené v lodi,barelu nebo lodním pytli.

Cena za zapůjčení byla stanovena dohodou a zaplacena v plné výši při předání předmětu nájmu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace pro půjčení nafukovacích člunů „Colorado“ a paddleboardu Gladiator

Nafukování: Maximální provozní tlak raftu i paddleboardu je 0,02 Mpa. Velkou opatrnost věnujte plavidlu na slunci i nepřímém, tlak uvnitř komor se může několikanásobně zvýšit jen nepatrným zahřátím. Plavidlo nechávejte ve stínu. Toto nebezpečí hrozí i při položení plavidla na rozpálenou střechu auta, asfaltovou silnici apod. Tlak nafouknutého dna raftu Vám může posloužit jako měřítko pro nafouknutí zbytku člunu – dno jediné je vybaveno přetlakovým ventilem. Jednotlivé části člunu po skončení jízdy na vodě, nebo kdykoli vytáhnete loď z vody, alespoň povypusťte a tlak jednotlivých komor i poté kontrolujte.

Vyhýbejte se přepravě různých předmětů, které by mohly loď protrhnout, proříznout, odřít, nebo jinak poškodit. K takovým předmětům patří pily, sekery, nože

POZOR !!! Nikdy nejezděte s otevřenými víčky ventilů, do vnitř válců se v žádném případě nesmí dostat voda a nečistoty. Ventil musí být uzavřen a opatřen víčkem. Pokud vozíte pumpičku v lodi, dbejte na to, aby se do ní v žádném případě nedostala voda. Ta by pak způsobila, že při foukání lodě se dostane voda do válců. Pumpičku vozte vždy vodotěsně zabalenou. V případě, že napustíte vodu do válců, bude Vám účtována částka 500 Kč za vysušení každého válce.

VELKOU OPATRNOST věnujte jakýmkoli předmětům vyčnívajícím z vody, nebo takovým, jež nejsou dostatečně hluboko pro průjezd. Zejména však spadlým stromům a větvím. U jezů ostrým hranám. Případnou škodu na zapůjčeném materiálu opraví půjčovatel. Škodu se půjčující zavazuje uhradit. Používejte jen pádla, dodávána s plavidlem

Člun po skončení plavby nevyfukujte

 

Storno poplatky:     pouze 24 hod. před dnem převzetí dle objednávky 50 % z ceny, jinak bez poplatku

_________________________________________________________________________________________________________________________